Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) Vás týmto informujeme o všetkých podstatných náležitostiach.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť SKI TEAM VLHA s. r. o., so sídlom na adrese Zápotockého 4605, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 50 911 716, IČ DPH: SK 212 051 5980 je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok.

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame podľa typu evidencie nasledovne:

A/ v evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie objednávky, a teda z dôvodu plnenia zmluvy, v rozsahu, celé meno, e-mail, telefón, adresa. Osobné údaje z evidencie objednávok využívame pre ďalšie účely, nakoľko je v našom oprávnenom záujme, udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. V zmysle platnej legislatívy musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a fungovaniu súdneho systému, po dobu 10 rokov k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu prípadnej finančnej kontroly.

B/ v evidencii užívateľov spracovávame Vaše osobné údaje v takom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii, úprave profilu, vytvorení objednávky alebo pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. V našom oprávnenom záujme je viesť databázu užívateľov, ktorá zároveň umožňuje jednotlivým zákazníkom spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach. Predmetnú databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pri identifikácii osôb pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávky na výdajniach tovaru, pri komunikácií centrom zákazníckej podpory a k marketingovým účelom. Z dôvodu evidencie užívateľov držíme Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodu zabezpečenia prepravy objednaného tovaru, čo predstavuje plnenie našej časti zmluvy. Tieto osobné údaje predávame dopravným spoločnostiam a pri predaní vytvoríme o predaní záznam, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby predania cez informačný systém. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.

Aký je právny základ na spracovanie?

Právny základ na spracovanie osobných údajov je predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo udelený súhlas dotknutej osoby.

Komu dáta posytujeme?

K Vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania údajov. Väčšinu operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych činností, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928. Zabezpečenie dát je v plnom súlade s GDPR.

Kto má prístup k vašim údajom?

Prístup k dátam a údajom je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň pri vybavovaní objednávok, reklamácií, poskytovaní služieb zákazníckej podpory a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú.

Aké máte práva?

Právo na sprístupnenie informácií
Pri spracovaní Vašich osobných údajov, pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame máte právo kedykoľvek prostredníctvom emailu support@petravlhova.sk.

Právo na prenosnosť a opravu

V prípade nepresnosti osobných údajov nás môžete na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk a následne bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje opravíme. Po registrácií na našich webových stránkach máte možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho účtu

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, v prípade ak:
– sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
– je spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk o obmedzenie ich používania.
– Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
– pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo na vymazanie

V prípade ak spracovávame Vaše osobné údaje:
– napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
– pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
– neoprávnene

máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme nás ako prevádzkovateľa, a naďalej nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov

Máte právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov a môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie sledovaním pokynom v jednotlivých emailoch alebo úpravou nastavení svojho účtu.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili zodpovednú osobu, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali transparentným a zákonným spôsobom. Vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie môžete na zodpovednú osobu prostredníctvom zaslania emailu na support@petravlhova.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Ak sa domnievate, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

Aktualizácie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Aktuálna verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke.

Zásady používania cookie

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookie slúžia na celý rad účelov. Používame ich napríklad na ukladanie Vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane Vašich dát.

Typy súborov cookie:

Nastavenia – Tieto súbory cookie umožňujú našim webom zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webu. Ide napr. o preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate. Na základe informácií o oblasti dokáže web ponúknuť potrebnú miestnu predpoveď počasia alebo správy o dopravnej situácii. Tieto súbory cookie Vám pomáhajú tiež zmeniť veľkosť textu, písmo a ďalšie prvky webových stránok, ktoré možno personalizovať.

Zabezpečenie – Súbory cookie zabezpečenie sa používajú na overovanie používateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacích poverení a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán.

Procesy – Súbory cookie procesov umožňujú webom poskytovať služby, ktoré návštevníci očakávajú, napríklad navigáciu na webových stránkach alebo prístup k zabezpečeným oblastiam webu. Bez týchto súborov cookie web nebude fungovať správne. Používa sa napríklad súbor cookie s označením lbcs ktorý umožňuje dokumentom Google otvoriť niekoľko dokumentov v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete, dokumenty Google nebudú fungovať správne.

Reklama – Súbory cookie sa používajú aj k tomu, aby sme zvýšili príťažlivosť reklám pre užívateľov a majiteľom stránok a inzerentom ponúkli lepšie podmienky pre inzerciu. Súbory cookie sa bežne používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre užívateľov relevantné, k zlepšovaniu prehľadov výkonu kampaní a na to, aby sa užívateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Stav relácie – Weby často zhromažďujú údaje o správaní návštevníkov. Môže ísť napríklad o informácie o tom, aké stránky užívatelia navštevujú najčastejšie alebo či sa im na niektorých stránkach nezobrazujú chyby. Tieto tzv. “súbory cookie stavu relácie” pomáhajú zlepšovať služby a užívateľské prostredie na webe. Ak tieto súbory cookie zablokujete alebo zmažete, funkcie webových stránok to nijako neovplyvní.

Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. To je dôvod, prečo najnovšie prehliadače umožňujú súbory cookie spravovať.

V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre súbory cookie jednotlivých webov, čo Vám poskytuje lepšiu kontrolu nad svojím súkromím. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webov okrem stránok, ktorým dôverujete.

V ponuke Nástroje prehliadača nájdete položku Vymazať údaje prehliadania. Umožní Vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok a doplnkov, vrátane dát uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača Flash).

Newsletter: